Požární ochrana

V rámci požární ochrany pro Vás rádi zajistíme:

Začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí

Zpracování dokumentace organizace zabezpečení požární ochrany

Zpracování požárního řádu

Zpracování požárně poplachové směrnice

Zpracování evakuačního plánu (grafická i textová část)

Zpracování dokumentace zdolávání požáru (grafická i textová část)

Provádění pravidelných požárních kontrol osobou odborně způsobilou v PO

Vedení požární knihy se zápisy

Dodání a montáž bezpečnostních značek a tabulek

Provedení revize hasicích přístrojů, hydrantů a požárních žebříků

Dodávka a montáž hasicích přístrojů

Provedení revize požárních dveří

Provedení revize požárních ucpávek

Zpracování dalších předpisů dle typu organizace