BOZP

V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro Vás rádi zajistíme:

Povinné roční prověrky pracovišť

Řešení pracovních úrazů, zavedení knihy úrazů

Traumatologický plán

Zpracování předpisů pro poskytování a používání OOPP (osobní ochranné pracovní pomůcky)

Zpracování dokumentace pro skladování nebezpečných látek

Zpracování kategorizace prací a rizikových faktorů dle podmínek firmy

Zpracování plánů revizí a kontrol činnosti, odborných prohlídek technického zařízení

Určení vnějších vlivů na elektrické zařízení

Harmonogram pracovně lékařských zdravotních prohlídek zaměstnanců

Zpracování směrnic BOZP pro provozování dopravy, skladování apod.

Spolupráce a účast při kontrolách veřejnoprávních orgánů – Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a jeho oblastní inspektoráty (OIP)

Zhodnocení rizik, rizikových situací, zjišťování jejich příčin a zdrojů